Россин МЧС-эй толгойлогшын орлогшо Буряадай онсо байдалай талаар комиссиин зүблөө үнгэргэбэ

МЧС-эй толгойлогшын орлогшо Александр Чуприян Буряадай онсо байдалай талаар комиссиин зүблөө үнгэргэбэ. Эндэ байгууламжануудай толгойлогшонор мүн лэ хабаадалсаа.

Россин МЧС-эй толгойлогшын орлогшо Буряадай онсо байдалай талаар комиссиин зүблөө үнгэргэбэ

Зүблөөнэй үедэ хабаадагшад зургаанууд хоорондын харилсаануудай эгээ шухала асуудалнуудые бодхоожо, ойн түймэрнүүдые һэргылхэ мүн гал аюул усадхаха талаар зүбшэн хэлсээ.

Чуприянай тэмдэглэһээр, түймэрнүүдые сараха талаар түсэбүүд ажалай байха еһотой, хэрбэеэ онсо байдалай ушараа һаа, зарлаатай хүсэнүүд болон арганууд дары сугларан хүдэлхэ гуримтай.

Сайдай орлогшо мүн лэ ажаһуугшадтай ажаябуулгада анхаралаа хандуулхыень гуйба. Юуб гэхэдэ, зон нютаг һууринаа тойруулаад хуурай ногоо шатаажа, тэрэнь түймэрнүүдые ушаруулна.

2017 оной апрелиин 5-ай байдалаар, Буряадта ойн түймэрнүүд бүридхэгдөөгүй. Тиибэ яабашье, ойн харуулай ашаар Бэшүүрэй, Загарайн болон Хэжэнгын аймагуудта болоһон дүрбэн түймэр дүүрэн усадхагдаа. Бүхыдөө 113 гектар талмайда гал тараад абаа юм байна. Бүхы эдэ ушарнууд галда ойлгомторгүй хандаһанһаа тохеолдоо.

Эдэ түймэрнүүдые саралгада 72 хүн хабаадуулагдаа, ойн түймэр саралгын 18 техникэ хэрэглэгдээ.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен