МЧС Буряадта түймэрнүүдые унтарааха талаар бүхэроссин һуралсал үнгэргэбэ

Байгаалиин оршондо ушардаг түймэрнүүдэй гай тодхорнуудые усадхаха дүй дүршэлнүүдые улам нарижуулха зорилготой бүхэроссин һуралсалай гурбадахи шата Дээдэ-Онгостойдо болоо.

МЧС Буряадта түймэрнүүдые унтарааха талаар бүхэроссин һуралсал үнгэргэбэ

Һуралсалай уридшалагдаһан даабаряар, Дээдэ-Онгостойдо ойн ехэ түймэр соробхилжо, тэрэнь ажаһуугшадай гэрнүүдтэ аймшагтай байдал үзүүлээ. Буряадай дары шууд албангууд гай тодхорой газар түргэн ерээ. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, түймэр сарагшад, Улаан-Үдын ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд, абарагшад, Россин МЧС-эй аэромобильна бүлгэм, полициин албатад болон катастрофа эмшэлгын түлөөлэгшэд болоно.

Түймэр саралгын автомашина, шанцева инструмент болон нюргандаа үргэлөөд гал унтараадаг түхеэрэлгэнүүд хэрэглэгдээд, түймэр дүүрэн унтараагдаа. Тиин һуралсалай үедэ гараараа болон механика хэрэглэжэ, минерализированна зурлаанууд татагдаа.

«Эгээ шухала юун бэ гэхэдэ, ойн түймэр гүйсэд сарагдаа, зоной байрануудта гал хүргэгдөөгүй. Иимэ һуралсалнууд уласай муниципальна аймаг бүхэндэ эмхидхэн үнгэргэгдэнэ, 7 мянга гаран хүн эндэ хабаадуулагдаа. Эдэ һуралсалнуудта муниципалитедууд нютаг һууринуудаа хамгаалха талаар зорилгонуудаа бэелүүлнэ, ажаһуугшадые аюулгүй газарнуудта абаашажа, саг зуурын байрануудта ажамидаралай эрилтэнүүдые дүүргэнэ»,-гээд Россин МЧС-эй Буряад уласдахи гол управлениин даргын орлогшо Евгений Радикальцев дуулгаба.

Буряадай МЧС-эй албатад үнгэрэгшэ сүүдхын туршада гансал һажаамал түймэртэй тэмсээ бэшэ, үнэн һүжэрһэн гал аюулнуудые сараа гээд тэмдэглэлтэй.

Тиин хоер гектар хүрэхэгүй талмайда ушарһан хоер түймэр унтараагдаа. Бэшүүрэй болон Загарайн аймагуудта тэдэ үзэгдэһэн байна.

Аюулнуудай ушарһан шалтаг хадаа ажаһуугшадай гал дүлэндэ ойлгомторгүйгөөр хандаһан зэмээр болоо.

Эдэ түймэрнүүдые унтарааха хэрэгтэ ойн харуулай 17 хүдэлмэрилэгшэн болон нютагай зон, табан техникэ хабаадуулагдаа.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!