Буряадта үндэһэн арад яһатанууд хоорондын харилсаануудай талаар проектнуудай конкурс соносхогдобо

Буряадай засагай зургаанууд үндэһэн арадуудай харилсаануудай талаар проектнуудай сонкурс соносхобо.

Буряадта үндэһэн арад яһатанууд хоорондын харилсаануудай талаар проектнуудай конкурс соносхогдобо

Бүхыдөө тэрэнэй жаса 2 миллион түхэриг байха, тиихэдэ нэгэ грант бэелүүлгэдэ 200 мянган түхэриг хүрэтэр мүнгэн үгтэхөөр түсэблэгдэнэ.

Тус конкурсдо коммерческа бэшэ эмхинүүд хабаадаха эрхэтэй гээд мэдээсэгдэбэ. Мүн тиихэдэ Буряадта ажалаа ябуулдаг гүрэнэй болон муниципальна эмхинүүд мэдүүлгэнүүдөө оруулха аргатай.

Буряадай засагай газарһаа тэмдэглэһээр, проектнууд 2017 ондо бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй. Тэдэ дүрбэн шэглэлээр ябуулагдаха: үндэһэ яһатанууд хоорондын харилсаануудай тэгшэ зохид байлгада, үндэһэтэдэй соел хүжөөхэ болон тэрээндэ ерүүл зоной эжэлшэхээр хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэдэ, гадна зохеохы бүлгэмүүдые дэмжэлгэдэ болон Россин үндэһэн үсөөн тоото арадуудай соел болон заншалта ажамидаралые сахин гамналгада.

Конкурс хэдэн шатада үнгэргэгдэхэ. Майн 5 болотор конкурсын комисси бүридхэгдэхэ. Программада хабаадаха дансанууд майн 2-ой болон 3-ай үдэрнүүдтэ абтаха. Удаань конкурсдо шэлэн абалгын шата болоод, майн 31 болотор амжалта туйлагшад тодоруулагдаха болзортой.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!