Буряадта кино буулгаха хэрэгые дүтын табан жэлдэ хүгжөөхэ дорожна карта зохеон байгуулагдаба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов уласай кинематографистнуудтай уулзажа, дүтын табан жэлэй хугасаада энэ һалбариие улам хүгжөөхэ зэргэтэй дорожно каартаар хэлсэбэ.

Буряадта кино буулгаха хэрэгые дүтын табан жэлдэ хүгжөөхэ дорожна карта зохеон байгуулагдаба

Буряад уласай кинематографистнуудай холбооной түрүүлэгшэдэй нэгэн, «Азияфилмс» кинокомпаниин генеральна захирал Артем Бурловай хэлэһээр, Буряад кино буулгалгые табан жэлэй хугасаада хүгжөөхэ дорожна каарта байгуулагдаа.

«Алексей Самбуевичай Буряадай һүлдэ үргэхэ, аяншалга хүгжөөхэ гэхэ мэтэ урдаа табиһан зорилгонуудта үндэһэлэн, бидэ һалбарияа улам тааруугаар урагшань ябуулха гол бодолнуудые нэбтэрүүлнэбди. Уласай урда табяатай зорилгонуудые бидэшье бэелүүлэлсэжэ шадаха байхабди»,-гээд Бурлов тэмдэглэбэ.

Тиин, һалбариин хүгжэлтын гол бодомжоор, кинематографистнуудай холбооной гэшүүд улас дотор шэнэдхэлгын аудиовизуальна искусствэнүүдэй түб байгуулха хэрэгтэйе заана, гадна «Буряадай кинопавильон» гэжэ проектнэ офис бии болгогдохо зэргэтэй. Энэнь хадаа киноиндустриие уласай экономикын кластер руу оруулагдаха шэглэлээр түрүүшын алхам боложо үгэхэ.

Энээнһээ гадна, энэ программа хадаа «Бурятия» гэһэн киноконцерн байгуулха жэшээтэй. Тэрэнь аудио болон видео харалгые үйлэдбэрилхэ олон шэглэлтэй аргануудтай байха, мүн киноһургуули хүдэлхэ юм байна.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!