Буряадта эдеэ хоолой болон зүгын балай үнэмшэлгэнүүд үгтэжэ эхилээ

Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманһаа мэдээсэгдэһээр, хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдтэй хэлсээ баталһанай удаа, эд хэрэглэгшэ намартаа заатагүй овощ ургамалнуудай бүридэл гү, али зүгын бал абаха болоно.

Буряадта эдеэ хоолой болон зүгын балай үнэмшэлгэнүүд үгтэжэ эхилээ

Иимэ үнэмшэлгые заншалта еһоор үнгэргэгдэдэг хүдөө ажахын үзэсхэлэн-наймаанда абахаар байха. Энэ удаа апрелиин 29-30 үдэрнүүдтэ тэрэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ болзортой.

Проектын удха гэхэдэ, хабартаа фермернууд болон Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад хоорондоо тусхай хэлсээ баталжа, тэрээгээр овощ ургамалнууд болон зүгын бал үйлэдбэрилэгдэхэ болоно. Үнэмшэлгэ тусхай сэнгээр үгтэхэ, тэрээгээрнь намарай хуряалгын үедэ продукцинь худалдан абагшын гэрэй богоһо хүрэтэр асарагдаха жэшээтэй.

Тус программа улас дотор һубаряад гурбадахи жэлээ бэелүүлэгдэнэ гээд һануулая. Иимэ хэлсээнүүдые зүгын бал үйлэдбэрилгэдэ мүн лэ нэбтэрүүлхэ тухай бодол Буряадай үйлэдбэрилэгшэдэй үүсхэлээр 2016 ондо оруулагдаа.

2015 оной дүнгөөр, проектдэ хүдөө ажахын хоер эмхи хабаадажа, 100 сертификат хангажа шадаһан байна. 2016 ондо зургаан хүдөө ажахы овощ ургамалай 250 болоод зүгын балай 130 үнэмшэлгэ бэелүүлээ. Недондоной эдеэ хоолой бүридэлдэ овощ ургамалнуудһаа хартаабха, хапууста, морхооб болон свеокло оруулагдаа. Үнэмшэлгэ бүхэн бүхыдөө 145 килограммай ургамалһаа бүридэһэн байгаа.

Дүнгынь гэхэдэ, үнэмшэлгэ худалдан абагша намартаа овощ ургамалнуудые үнэтэй сэнгээр абажа байхагүй, тэрэл хэлсээтэ түлбэреор хоолоор хангагдаха гуримтай. Энээнһээ гадна, тэдэ тон сэбэр, эндээ ургуулагдаһан шанартай продукци дабхар наймаашадһаа бэшэ, сэхэ үйлэдбэрилэгшэдһөө абана гээшэ.

Хүдөө ажахынхидта энэ арга хадаа процентгүй урьһаламжа абаһан шэнги, хабарай тарилгын ажалнуудаа ябуулха нэмэри мүнгэтэй болохо арга олгоно.

«Эдеэ хоолой үнэмшэлгэ» гэһэн программада энэ жэлдэ хабаадаха хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд тухай мэдээн Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайт дээрэ оруулагдаатай гээд тэмдэглэе.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен