Цыденов Красноярскын экономическа форумдо хабаадаба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов 2017 оной Красноярскын экономическа форумой ажаябуулгада хабаадаба. Уласаа ударидагша байгаали хамгаалгын, транспортын болон аяншалгын талаар хуралдаануудта үгэ хэлэхэ хүсэлтэй.

Цыденов Красноярскын экономическа форумдо хабаадаба

Мүнөөдэр, апрелиин 20-до, Цыденов «Нөөсэ аршалга болон үлэдэһэнүүдые ажаябуулгын эрьесэдэ оруулга» гэһэн дүхэриг-шэрээдэ элидхээ.

Сесси эмхидхэгшэ модератор, «Шэнжэлэгшэ Сибирь» эмхиин генеральна захирал Виталий Букатин япон инвесторнуудай Буряадта бог шорой болбосоруулха хэрэгтэ хабаадуулагдаха хэрэгээр ехэтэ һонирхоо.

Цыденов тодорхойлходоо, даб дээрээ улас дотор бог шорой галдаха завод байгуулха асуудал харагдажа байна. Тэрэнь японой компаниин проектээр бэелүүлэгдэхэ. 2017 оной март һарада хэлсээнүүдые ябуулаабди гээд ойлгуулаа.

Гэбэшье, уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэхэдээ, энэ харагдажа байгаа ганса проект болоно бэшэ, бусадшье арга боломжонууд хараада абтана гээд хэлэбэ.

«Өөһэдынхидтөө найдал багатамнай маанадтал ехэ муу гээшэ. Ондоо тала дайдаар бэдэрээн болоно. Энээнһээ бидэ ходордог болохобди»-гээд Цыденов тэмдэглэбэ.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ дүхэриг-шэрээдэ хабаадагшадта бог шорой галдаха плазменна түхеэрэлгэ тухай хөөрөө. Тэрэниие буряадай эрдэмтэд зохеон байгуулаа гээд хэлэлтэй. Даб дээрээ улас дотороо бог шорой усадхаха технологи шэлэн абажа байнабди гээд тобшологдоо.

«Тэрэ тоодо манай буряадай эрдэмтэдэй һанаһан технологи оролсоно. Энэнь плазмаар галдалга болоно. Халуунһаа боложо, гаража байгаа гаазууд аюулгүй шэнжэтэй гээшэ. Май һарада бодото байдалда энэ технологи туршахабди»,- гэжэ Алексей Цыденов мэдээсээ.

КЭФ-2017 гэһэн хэмжээнэй үедэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Россин экономическа ургалтада Сибириин болон Буряадай үзүүлхэ үндэһэн үүргэ нүлөө тухай хуралдаанда хабаадаха зэргэтэй.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен