Цыденов Кабанскын аймагай хүдөө ажахын ажалшадтай гүрэнэй дэмжэлтэ тухай асуудалаар хэлсэбэ

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Кабанскын аймагаар ябаха үедөө хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдтэй болон олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй суглаа үнгэргэбэ.

Цыденов Кабанскын аймагай хүдөө ажахын ажалшадтай гүрэнэй дэмжэлтэ тухай асуудалаар хэлсэбэ

Нэн түрүүн сугларагшад уласай болон аймагайнгаа хүдөө ажахын эмхинүүдтэ мэргэжэлтэдые бэлдэхэ асуудалые зүбшэн хэлсээ.

Хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд тэмдэглэхэдээ, агропромышленна комплексдо мүнөө дээрээ механизаторнууд, агрономууд, зоотехнигууд болон бусад мэргэжэлтэд ехэ дуталдаад байна гэбэ.

Алексей Цыденов энээндэ харюусахадаа, хүдөө ажахын предприятинууд өөһэдөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, ерээдүйн мэргэжэлтэдтэ тусхай захил хэхэ еһотой гээд тэмдэглээ.

«Хүдөө ажахын академидэ оюутад һурадаг-тэдээнтэй хэлсээ баталагты, үгы гэбэл, дээдэ һургуулида орохонойнь урда, залуушуулай бэлдэлгэ гараха тусхайтаар хэлсэхэ хэрэгтэй. Хүбүүд басагадые бэедээ татажа, захилтай байхадатнай, хүн һураад, тандаа бусажа ажаллаха уялгатай байха. Ерэжэ хүдэлөөгүй һаа-яла түлэхэ баатай. Энэ хэрэгээр бидэ хүдэлхэбди, харин таанадай хабаадалгүйгөөр тус бэрхэшээл байраһаа холо ошохогүй»,-гээд Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Аймагай фермернууд акционерна «Молоко Бурятии» гэһэн бүлгэмэй үри шэри хэр түлэгдэнэб гэһэн асуудалаар һонирхоо. Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Даба-Жалсан Чириповай мэдээсэһээр, даб дээрээ Буряадай засагай газар энэ асуудал шиидхэжэ байнхай.

Хүдөө ажахын эд хэрэглэлгын кооперативууд гүрэнэй дэмжэлтые нэмээхэ тухай асуудал бодхообо. Тиин, 2016 ондо үгтэһэн 31 миллион 300-гаад мянган түхэригэй субсидинүүдые хүдөө ажахын оройдоол зургаан эмхи болон СПОК гэдэг хоер кооператив абаа.

Алексей Цыденов найдуулхадаа, эдэ асуудалнууд болоод хүдөө ажалшадай болон олзын хэрэг эрхилэгшэдэй захяа дурадхалнууд заатагүй хараадаа абтажа, харюугүй үлэхэгүй. Тодорхой даабаринууд бүридхэгдэжэ, харюусалгата яаман зургаанууд тэрээгээр ажаллаха гээд тобшолбо.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!