Цыденов: Хүдөө ажахынхидта продукцинуудаа наймаалха ойлгосотой дэлгүүр хэрэгтэй

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Ивалгын аймагай хүдөө ажахынхидтай уулзажа, буйлуулгын промышленностиин предприятинуудай экономическа хүгжэлтын асуудалнуудаар зүбшэн хэлсээ.

Цыденов: Хүдөө ажахынхидта продукцинуудаа наймаалха ойлгосотой дэлгүүр хэрэгтэй

Эгээ түрүүлэн, Цыденов Сотниково һууринда оршодог «Байгал» гэһэн загаһанай завод хүрөө. Предприяти хадаа үйлэдбэрилһэн продукцинуудаа гүрэнэй бусад регионуудай дэлгүүрнүүдтэ болон холо ойрын хари гүрэнүүдээр наймаанда табиха зүрхэтэй зорилгонуудые урдаа табинхай.

Ивалгын аймагай хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд мүн лэ өөрын продукцинуудые түлхихэ хүсэлтэй. Тэдээнтэй регионой толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ уулзалга үнгэргөө. Ивалгаархинай үйлэдбэрилэн гаргажа байгаа хүдөө ажахын продукци хэр эрилтэтэй гээшэб, сэнгүүдынь дэлгүүртэ хэр тааралданхайб, мүн таһалгаряагүй хангажа байхаар хэр бэлэн байһан асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд болоо.

Аймагуудай ажаһуугшадай экономическа ажаябуулгые эршэмдүүлхэ гол зорилго урдамнай табигдана гээд Цыденов тоолоно. Юуб гэхэдэ, хүдөө ажахы бүхы талаһаараа комплексноор хүгжөөгдэхэдөө, хүдөө ажахын хэды шэнээн продукци хаана хэрэгтэйб гэжэ эли харагдаха, ойлгосотой дэлгүүр хүдэлжэ эхилхэ. Тиихэдээл социальна олон асуудалнууд шиидхэгдэхэ зэргэтэй гээд тэрэ онсолбо.

Буряад уласай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ тэмдэглэхэдээ, ажаһуугшадһаа мяха, һү, нооһо, дүтын ерээдүйдэ мал адуунай арһа шүрбэһэ абажа байха асуудалнууд шиидхэгдэжэ байна. Тодорхойлбол, ВСГУТУ-да арһануудые элдэжэ, хубсаһа оехо бага түхэлэй шэнэдхэлгын предприяти ажалаа ябуулна. Хубсаһанһаа гадуур, эндэ гутал болон бусад зүйлнүүд үйлэдбэрилэгдэнэ.

Алексей Цыденов апрелиин 14-дэ уласай хүдөө ажахынхидтай уулзажа, али болохо дэмжэлтэ үзүүлхэб гэжэ найдуулаа һэн гээд һануулая.

Энээнһээ гадна, үшөө урид мэдээсэгдэһээр, Буряадта недондоной ган гасуурай гарза хүсэлдүүлхын тула Россин премьер-министр Дмитрий Медведев 300 миллион түхэриг һомолхо тухай захиралта абаа бэлэй.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен