Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ промышленна паркын резидентнуудтай уулзаба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовта промышленна паркын цехуудаар танилсалга эмхидхэгдэжэ, тэндэ ажалаа ябуулдаг резидент бүхэн өөрынгөө проект тухай хөөрөөд, һонирхоһон асуудалнуудаа уласай хүтэлбэрилэгшэдэ хандуулха аргатай байгаа.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ промышленна паркын резидентнуудтай уулзаба

Мүнөөдэрэй байдалаар, промпаркын бүхы талмайн 80% эзэлээтэй. Дэбисхэртэнь 7 резидент ороод байна. Тэрээн зуура, «Ажур» болон «Ажур-Текс» продукцинуудаа үйлэдбэрилжэ эхилэнхэй.

«Бусадынь даб дээрээ үйлэдбэриингөө талмайнуудые ашаглана: табилга-хабсаргалгын ажалнуудые ябуулна, оньһон түхеэрэлгэнүүдээ тодхоно»,-гээд хүтэлбэрилхы компаниин генеральна директор Галина Попова тэмдэглээ.

Тиин, «Улаан-Үдын хорео хотын үүдэнүүд» гэһэн компани 2017 оной июнь һараһаа алюмин болон роллетна конструкцинуудые үйлэдбэрилэн бүтээжэ эхилхэ түсэбтэй, энэл жэлдээ ажалай 15 һуури байгуулха һанаатай.

«Энэ жэлэймнай үйлэдбэриин хэмжээн ехэ бэшэ байха: 70-80 миллион түхэриг тухай. Ерэхэ жэлдэ -150-170 миллин түхэригэй үйлэдбэри гаргахабди. Удаань алюмин хэбһээ түймэрһөө аршалдаг үүдэнүүдые үйлэдбэрилжэ захалхабди. Ехэнхи хубидаа бидэ Монголдоо хараатай ажалаа түхеэрнэбди», - гээд компаниин гендиректор Владимир Щербаков дуулгаа.

Алексей Цыденов нээмэл түхэлэй «Ажур» болон «Ажур-Текс» бүлгэмүүдэй компаниин байгуулһан цехуудта онсо анхаралаа хандуулаа. Инвестпроект хэдэн шатаар бэелүүлэгдэхэ гуримтай. Мүнөө дээрээ хүнгэн промышленностиин зүйлнүүдые үйлэдбэрилхэ талаар цехууд байгуулагдаа, ээлжээндэ пряжа болоод ковернууд үйлэдбэрилэгдэдэг болохо.

Цыденовай тэмдэглэһээр, энэ хадаа ехэ шухала проект болоно, юундэб гэхэдэ, хүдөө ажахытай холбоһон утаһа байгуулгада ехэ нүлөө үзүүлхэ зэргэтэй.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ жэлдээ 26 миллион бутылка продукци гаргажа байха «Буряад уласта архиин продукцинуудые үйлэдбэрилгэ» гэһэн проект бэелүүлхэ талаар хүсэлнүүд тухай хэлсээ инвесторнуудтай баталан абаа.

Цыденов тэмдэглэхэдээ, засагай зургаанууд резидентнуудые дэмжэжэ, маанадһаа дулдыдаха асуудалнуудые шиидхэжэ байхабди гээд хэлэбэ. Тэрэ нэмэхэдээ, инвесторнуудай урдаа табиһан ехэ түсэбүүдые болон хүдэлхэ абьяас харанаб гэжэ онсолбо.

Промпаркын проектнууд арбан жэлээр бэелүүлэгдэхэ шэглэлтэй гэжэ тэмдэглэе. Уридшалан багсаамжалгын еһоор, 2021 он болотор резидент-компанинууд 500 миллион түхэригэй налогуудые оруулжа байха зэргэтэй. Тэрэ тоодо уласай бюджет руу 200 миллион түхэриг тухай мүнгэн ерэдэг байха шэнжэтэй. Үйлэдбэриин хэмжээн 5 миллиард түхэригтэ хүргэгдэхэ. Промпаркын ашаар ажалай 500-гаад һуури байгуулагдаха зэргэтэй.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен