Буряадай засагай газар Улаан-Үдэдэ зүбшөөлгүй баригдаһан 160 гэр байра хуулита болгохо хүсэлтэй

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Южный микрорайондо, 106-дахи кварталда, Бабушкинай гудамжаар болон «Цагаата» гэһэн СНТ-дэ баригдаһан гэрнүүдэй ажаһуугшадтай уулзажа, тэдэнэй газарнуудые болон байрануудые бүридхэхэ арга боломжонуудаар хэлсээ. Олонхинь гэрнүүдтээ арбаад жэл байдаг аад, мүнөө хүрэтэр дансануудаа бүтээжэ ядана.

Буряадай засагай газар Улаан-Үдэдэ зүбшөөлгүй баригдаһан 160 гэр байра хуулита болгохо хүсэлтэй

Дүтын субботодо энэ асуудал Буряадай засагай газарта харагдахаар түсэблэгдэнэ.

Южный микрорайондо 120-оод гэр үшөө 1950-аад онуудта баригдаһан байгаа, теэд элдэб олон шалтагуудһаа боложо, мүнөө болотор хуулита болгогдоногүй.

Гэбэшье, шубуунай фабрикын хажуугаар байдаг гэр бүлэнүүдтэ бага зэргэ найдал бии болоо. Эд зөөриин болон газарай харилсаануудай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Маргарита Магомедовагай хэлэһээр, шубуунай фабрикын санитарна зоонын хилэ тодоруулһан тодорхой хэмжүүрнүүд Роспотребхиналтын албан руу эльгээгдэнхэй. Хэдэн дутуу дундануудай усадхагдахада, энэ асуудалаар шиидхэбэри абтажа, эрхэтэд гэрнүүдээ бүридхэхэ аргатай болохо гээд хэлэгдээ.

Түмэр харгыда дүтэ байдаг гэрнүүдэй эзэд баһал баярлуулагдаа. Үмсэдэ оруулха хорюул гансал шэнээр баригдаха гэрнүүдтэ хабаатай гээд ойлгуулагдаба.

ЛЭП харуулха зоонодо баригдаһан гэрнүүдэй эзэдтэ баһал дэмжэлтэ үзүүлхээр найдуулагдаа.

Зүгөөр Бабушкинай гудамжаархи гэрнүүдые бүридхэхэ хэрэгые ниислэл хотын засаг тогтооно. Засагай дэбисхэрэйнгээ түсэблэлгын дансада хубилалтануудые оруулха уялгаяа дүүргээ һаань, 40-өөд гэр хуулита еһоор эзэдэйнгээ мэдэлдэ орохо байгаа.

Баруун эрьедэ оршодог «Цагаата» гэһэн СНТ-эйн зарим гэрнүүд нээмэл түхэлэй «Аэропорт Байгал» гэһэн бүлгэмэй ашаглалгада ородог дэбисхэртэ байхадаа болоно. Тиимэһээ шубуунай фабрикатай адляар, ариг сэбэрэй-хамгаалгын зоонын хилэнүүдэй тодорхойлогдоходо, энэ асудал шиидхэгдэхэ заяатай.

Энээн тухай проект бэлдэгдэжэ, Роспотребхиналтын Буряад республикадахи управленитэй зүбшэгдэнхэй. Даб дээрээ саашанхи ажал ябуулагдана гээд аэропортын эзэд батадхаба.

Цагаатынхидай бусад гэрнүүд коммунальна зоонодо оршоно. Энэ зооно гэрнүүдэй баригдаһан хойно тодоруулагдаа. Энээнһээ боложо, зон гэрнүүдэйнгээ хуряагдаха тухай үнэмшэлгэнүүдые абажа эхилээ.

Энэ ушараар Цыденов Улаан-Үдын архитектурын болон хотобарилгын управлениин даргын уялгануудые дүүргэгшэ Александр Мареничта генплан руу хубилалтануудые оруулжа, искнуудые һөөргэнь бусааха тухай даабари үгэбэ.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен