Цыденов Хориин аймагта бионефть үйлэдбэрилхэ проект дэмжэбэ

Хориин аймагай ой модо үйлэдбэрилэгшэд Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовтай уулзахадаа, модо отололгын үлэдэһэнүүдээр бионефть үйлэдбэрилхэ дурадхал оруулба.

Цыденов Хориин аймагта бионефть үйлэдбэрилхэ проект дэмжэбэ

Даб дээрээ аймагай модо үйлэдбэрилгын гол бэрхэшээл хадаа үлэдэһэнүүдээ хуряалга болоно. Тэрээгээр түлишын пелледуудые үйлэдбэрилхэнь аша үрэгүй, гадаада руу ашажа абаашаха болоо һаа, гарзань ехэ.

Ой модо үйлэдбэрилэгшэд нэгэдэмэл оператор байгуулжа, модоной үлэдэһэнүүдые болбосоруулха хэрэгые дурадхана. Проект мүнөөнэй үеын технологинуудай ашаар бэелүүлэгдэхэ түсэбтэй. Тусхайлагдамал оньһон түхеэрэлгэнүүдые хэрэглэжэ, элдэб гэшүүһэ, зомгооһонһоо, мүн бусад үлэдэһэнүүдһээ бионефть үйлэдбэрилхөөр байна. ( энэнь мазудта адли байгаали хамгаалха шэдитэй түлишэ болоно ). Гадна, модон нүүрһэ үйлэдбэрилхэ арга байна.

Цыденовай хэлэһээр, хэрбэеэ ой модо үйлэдбэрилэгшэд экономическа талаһаа зүб тоололгонуудые дурадхажа, энэ продукцинь котельнинудта үнэгүй түлишэ болоод, ажаһуугшадые дулаасуулхань үшөө хямда болгохоор һаань, Буряадай засагай газар проект дэмжэхэ зэргэтэй.

Уласай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ тэмдэглэхэдээ, регионой засагай газар оньһон түхеэрэлгэ абаха хэрэгтэ субсиди һомолхоор бэлэн байна.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!