Буряадай толгойлогшо Эсэгэ ороноо хамгалгын Агууехэ дайнай ветераниие 90 наһанай ойн баяраарнь амаршалба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран Радий Эрдынеевич Аюшеевые 90 наһанайнь ойн баяраар амаршалба.

Буряадай толгойлогшо Эсэгэ ороноо хамгалгын Агууехэ дайнай ветераниие 90 наһанай ойн баяраарнь амаршалба

Гадна, уласаа хүтэлбэрилэгшэ Россин президент Владимир Путинай зүгһөө амаршалга дамжуулаа.

Регионой толгойлогшын хэлэһээр, Радий Эрдынеевич Эхэ орондоо алба хааха талаар жэшээ боложо үгэнэ. Энээнтэй дашарамдуулан, ветеран залуушуултай али болохоор олон уулзалгануудые үнгэргэжэ байхыень найдалаа мэдүүлээ. Тэрэ үеын арад зоной сэдьхэлэй баялиг, байдалай гол хараа шэглэлнүүд, хүмүүжүүлгэ-тодорхой жэшээнүүд дээрэ үндэһэлэгдэжэ тогтоогдодог байгаа.

Уласаа хүтэлбэрилэгшэ нэмэхэдээ, ургажа байгаа залуу һүрэгые америкын фильмнууд хүмүүжүүлхэ бэшэ, Россин болон Буряадай омогорхол болохо геройнууд энэ хэрэг ябуулха зэргэтэй гэбэ.

Өөрын ээлжээндэ Аюшеев Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэдэ ветерануудта анхаралаа хандуулдагтань болон уласай ажаһуугшадай бэрхэшээлнүүдые шиидхэжэ байһандань һайниие хүргэбэ.

Версия на русском языке

 

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!