Цыденов Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшын тушаалда туйлаха өөрын зорилгонууд тухай хөөрэбэ

Буряад уласай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Загарайн аймагай ажаһуугшадтай уулзаха үедөө, өөрын зорилгонууд тухай хөөрэжэ үгэбэ.

Цыденов Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшын тушаалда туйлаха өөрын зорилгонууд тухай хөөрэбэ

Цыденовай хэлэһээр, Буряад орон гүрэндөө харуулхаар үзэсхэлэнтэ баялигуудтай. «Улас дотор 1 мянга 200 халуун аршаан байна. Россида хэн энээн тухай мэдэнэб? Балай хэншье мэдэнэгүй. Ахын, Түнхэнэй аймагууд бүри гайхамшагта байгаалитай. Ямаршье һаа үбшэнтэниие аргалха шэдитэй. Хэншье энээниие мэдэнэгүй шахуу. Майамида шэнги Байгал далай зургаа модо элһэн эрьетэй гэжэ хэн мэдэнэб?»-гээд асууба.

Гэхэ зуура, Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшын һанамжаар, улас промышленностиингаа талаар болоод ашагта малтамалнуудые олзоборилгоор омогорхохоор байна. Буряадта жэшээнь, Россида эгээл томо шулуу нүүрһэнэй уурхай байна.

Дээрэ тоологдоһонһоо уламжалан, регионоо толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ уласаа улам дээшэнь үргэхэ, мэдээжэ болгохо болон республикын һүр һүлдэ өөдэнь татаха гээшэ өөрым уялга болон гол зорилго болоно гээд тоолоно.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен