Цыденов Москвада хэлсэжэ, Буряадта элшэ хүсэнэй тарифуудые доошолуулжа шадаба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Москвада «Россети» ПАО-гой болон федеральна антимонопольно албанай түлөөлэгшэдтэй хөөрэлдэжэ, уласай ажаһуугшадай элшэ хүсэнэй түлөө түлэдэг тарифуудые доошолуулха болгоо.

Цыденов Москвада хэлсэжэ, Буряадта элшэ хүсэнэй тарифуудые доошолуулжа шадаба

Урид, 2017 оной февраль һарада бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ тарифууд доошолуулагдаа һэн гээд һануулая.

Цыденовай хэлэһээр, энэ удаа ФАС-ай болон «Россети»-иин түлөөлэгшэдтэй зүбшэн хэлсэжэ, энэ жэлэй июль һраһаа ажаһуугшадта нэгэ килловат часай түлөө тарифые 2 түхэриг 87 мүнгэнһөө 2 түхэриг 75 мүнгэ хүрэтэр доошолуулха тухай шиидхэгдээ.

Уласай толгойлогшын тэмдэглэһээр, энэ хадаа түрүүшын алхам болоно, зүгөөр холо һүүлшын бэшэ.

Тарифуудай талаар уласай албаниие хүтэлбэрилэгшэ Борис Хмелевай тодорхойлһоор, сэнгүүдэй ургалтаһаа боложо, Россин Федерациин засагай газар бүхы регионуудаар, тэрэ тоодо Буряадта тарифуудые дээшэлүүлхэ шиидхэбэри абтаад байгаа.

Тиин, энэ жэлэй хоердохи хахадһаа Буряадта нэгэ килоловат часай тариф 2 түхэриг 97 мүнгэндэ хүргэгдэхэ гэжэ байгаа. Теэд Алексей Цыденовай болон Буряадай засагай газарай ябуулһан ажалай дүнгөөр, Россин ФАС уласай ажаһуугшадта тарифуудые доошолуулха тухай шиидээ гээд тэмдэглэлтэй.

Алексей Цыденов гурбан хоногоор Москвада албанайнгаа хэрэгүүдээр ажалаа ябуулна гэжэ һануулая. Уласай толгойлогшо Россин Федерациин транспортын яаманай тоосоото коллегиин ажалда хабаадаа, мүн Россин засагай газарта хэдэн шухала хэлсээнүүдые үнгэргөө.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен