Буряад уласта арадай поэт Баир Дугаровай дала наһанай ойн баяр тэмдэглэгдэхэнь

Уласай соелой яаманда Буряадай арадай поэт Баир Дугаровай 70 наһанай ойн баярта дашарамдуулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ талаар ажалай суглаан апрелиин 6-да үнгэргэгдэбэ.

Буряад уласта арадай поэт Баир Дугаровай дала наһанай ойн баяр тэмдэглэгдэхэнь

Мэдээсэгдэһээр, ерээдүй хэмжээ ябуулгануудые зүбшэлгэдэ Буряадай соелой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков, поэт Баир Дугаров болоод зохеохы, тиихэдэ эрдэмэй сэхээтэдэй түлөөлэгшэд, соелой эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, поэдэй нютагаархид хабаадаа.

Эндэ зүбшэн хэлсэлжэ байгаа хабаадагшадһаа элдэб дурадхалнууд ороо, тиихэдэ ойн баяраа угтажа байгаа поэт хэды һанамжануудаа хэлэһэн байна. Тон тодорхой түсэб баталагдаагүй, гэбэшье энэ жэлэй намартаа ойн баярай хэмжээнүүд эмхидхэгдэн үнгэргэгдэхэ гээд мэдээжэ.

Баир Дугаров хадаа Буряадай арадай поэт гээд һануулая. Гадна тэрэ хэлэ бэшэгэй эрдэмүүдэй доктор, Россин эрдэмэй академиин Сибириин таһагай монгол шудалалгын, буддын шажаниие болон түбэд орониие шэнжэлгын институдай ахамад мэргэжэлтэнээр хүдэлдэг юм.

Гэхэһээ байтагай, Дугаров Россин уран зохеолшодой холбооной бүридэлдэ ородог, уран зохеолой болон искусствын талаар Буряадай гүрэнэй шангай лауреат, республикын засагай газарай дэргэдэхи соелой болон искусствын талаар соведэй гэшүүн, Россин Федерациин соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэһэн нэрэ зэргэтэй. 

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!