Селенгинскын хойноһоо ТОР гэдэг уридшалагдан хүгжөөлгын дэбисхэрэй зиндаа үлөөхэ тухай асуудалаар Цыденов Москвада хэлсэбэ

Москва хото руу албанайнгаа хэрэгээр ошоходоо, Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов монохотонуудые хүгжөөлгын жасын генеральна захирал Илья Кривоговтай уулзалга үнгэргэжэ, Селенгинск тосхоной хойноһоо уридшалһансоциально-экономическахүгжэлтын дэбисхэр гэжэ зиндаа үлээхэ асуудалаар хэлсэбэ.

Селенгинскын хойноһоо ТОР гэдэг уридшалагдан хүгжөөлгын дэбисхэрэй зиндаа үлөөхэ тухай асуудалаар Цыденов Москвада хэлсэбэ

Эндэ һая Буряад уласай засагай газарай зүблөөндэ Алексей Цыденов Селенгинскдэ социально-экономическа хүгжэлтын талаар уридшалһан дэбисхэр байгуулха хүсэлөө мэдүүлжэ, тиишэн инвесторнуудые татаха тухай хэлээ һэн гээд һануулая. Энэ болотор проект хүргөөтэй мэтэ тогтоогдонхой байгаа. Тиимэһээ 2017 ондо монохотонуудай жасын адаглалгын совет проект болюулжа, федеральна субсидинүүдээ бусааха ябуулга түсэблөөд байба.

Мүнөө болбол, Цыденов болон монохотонуудай жасын соведэй захирал Сэленгинскын хойноһоо ТОР-ой зиндаа үлээхэ тухай шиидхэбэри абажа, дүтын сагта тэндэ шубуунай томо фабрика бариха талаар проект бэелүүлжэ, ажалай зуугаад һуури байгуулхаар арга олгогдобо. 

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!