Цыденов Буряадта түймэрһөө һэргылэлгын тусхай гурим нэбтэрүүлхэ тухай захиралта баталба

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Алексей Цыденов улас дотороо түймэрһөө һэргылэлгын тусхай гурим оруулхые захирба.

Цыденов Буряадта түймэрһөө һэргылэлгын тусхай гурим нэбтэрүүлхэ тухай захиралта баталба

Энээнһээ гадна, апрелиин 3-най үглөөгүүр, региониие хүтэлбэрилэгшэ ойн түймэрнүүдые сараха талаар зүблөө үнгэргөө. Эндэ хабаадаһан тус шэглэлээр яамануудта болон зургаануудта хэдэн даабаринууд даалгагдаа.

Цыденов муниципалитедуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ ямар аймагуудаар эгээ багаар түймэрнүүдэй ушарнаб, тэдэниие урмашуулха дурадхалнуудые оруулагты гэжэ гуйлтатай хандаба.

Тэмдэглэмээр юуб гэхэдэ, түймэрһөө һэргылэлгын тусхай гуримай оруулагдахада, бүхы шатын газарнуудта, саад огород ургуулагшадай болон даачна коммерческа бэшэ нэгэдэлнүүдтэ, предприятинуудта, хүдөө нютагуудай, хотын тойрогуудай хилээр түүдэг носоохо, хуурай ногоо галдаха, бог шорой шатааха болон галай аюулда хабаатай бусад ажалнууд огто хоригдоно.

Гансал хиналта доро түсэбэй еһоор түймэрһөө һэргылһэн шатаалганууд хорюулда ороногүй. Ойн жасын газарнуудаар түймэрнүүдые һэргылхэ зорилготойгоор тусхайлагдамал эмхинүүд иимэ хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг гээшэ.

Гэхэтэй хамта, ойн ажахын уласай агенствэдэ эрхэтэдэй ой модоор ябалгые болон транспортна хэрэгсэлнүүдээр оролгые хизаарлаха даабари үгтөө.

2016 ондо Буряад уласта ойн 572 түймэр бүридхэлдэ абтажа, дүн хамта 144 мянга 100 гектар талмайда модон шатаа һэн гээд һануулая.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!