Буряадта үнгэргэгдэхэ хабарай тарилгын хэрэгүүдтэ 700-гаад миллион түхэриг үгтэнэ

Хабарай тарилгын ажалнууд Буряад уласта 733 миллион 100 мянган түхэригтэ болохо. Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Россин Федерациин хүдөө ажахын яамантай саг соогоо 9 хэлсээ баталжа, тэрээгээрнь уласай хүдөө ажахын үйлэдбэриин ажахынуудта саг соонь гүрэнэй дэмжэлтэ үзүүлэгдэхэ зэргэтэй.

Буряадта үнгэргэгдэхэ хабарай тарилгын хэрэгүүдтэ 700-гаад миллион түхэриг үгтэнэ

Тиихэдэ хүдөө ажахынуудта хүнгэлтэтэй урьһаламжануудые үзүүлдэг түлөөлэлгэтэ банкнуудта субсидинуудые һомолхо талаар асуудал зүбшэн харагдаа.

Дурдагдаһан зургаанда мэдээсэгдэһээр, 2017 ондо орооһото ургамалнуудые тариха хэмжээе доошолуулха гэжэ түсэб табигдаа, орондонь тэжээлэй ургамал элбэгээр һуулгагдаха болоо. Энэнь гол түлэб һүүлэй гурбан жэлэй туршада тохеолдоһн ган гасууртай холбоотой.

Бүхыдөө 69 мянга 300 гектар талмайда орооһото ургамал таригдаха, тэжээлэй ургамалнуудай талмай 68 мянган гектар байха гээд тобшологдоо. 14 мянга 400 гектарта хартаабха һуулгагдаха, овощ ургамалнууд 2 мянга 600 гектарта таригдаха гээшэ.

Бүхыдөө олон жэлэй ногоонуудтаяа 154 мянга 600 гектар талмайда тарилганууд ябуулагдана. Энэнь 2016 онһоо 5 мянга 900 гектараар ехэ болоно.

Россин хүдөө ажахын яаман даб дээрээ Буряадай болон Забайкалиин ажахынуудта 2016 ондо ган гасуурһаа хохидоһон ушараарнь туһа үзүүлхээр бэлдэнэ. Хабарай тарилгын эхилтэр, мал харадаг ажахынууд 137 миллион 700 мянган түхэригэй субсиди абаха.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!