«Байгалай гавань» гэһэн тусхай экономическа зооные дахяад һэргээхэ саг ерэбэ»-Цыденов

Алексей Цыденов Хитадай Арадай Уласай томо инвестортай «Байгалай гаваньда» аяншалгын комплекс бариха талаар хэлсэжэ, проектын бэелүүлгые өөрынгөө хиналта доро абахаб гэжэ найдуулба.

«Байгалай гавань» гэһэн тусхай экономическа зооные дахяад һэргээхэ саг ерэбэ»-Цыденов

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ субботын үдэр, апрелиин 1-дэ, Хитадай «Тяньи» компаниин хүтэлбэрихы зургаантай болон онсо экономическа «Байгалай гавань» гэһэн зоонын резидент «Интерра» бүлгэмтэй уулзаба.

Таланууд аяншалгын комплекс бариха талаар хамтын проект бэелүүлхэ хэрэг хаража, зүбшэн хэлсээ. Энэ проектын нэгэдэхи шатада кафе, автомашинануудай тогтохо газар болон концертна талмай байгуулагдаха. Прибайкалиин аймагай захиргаан энэ барилгада зүбшөөл үгөөд байна, барилга-хабсаргалгын ажалнууд захаланхай. Хитадай инвесторай татагдахада, аяншалгын комплекс руу амархаяа хүршэ ороной зон олоороо ерэдэг байха жэшээтэй. Хитадай туроператорнуудай ашаар, хангалтанууд улам эрилтэтэй болохо гээшэ.

Худалдаа наймаанай-промышленна «Тяньи» компаниин президент Фэн Цичжоуда болон «Интеррын» хүтэлбэрилэгшэ Андрей Заяхановта регионой толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов хандахадаа, тусхай экономическа зооно дахяад табигдахань гээд мэдүүлээ. «Аяншалга хүгжөөлгэ хадаа республикын өөдөө гараха гол шэглэлнүүдэй нэгэн байгаа, зандаа үлэнэшье. Даб дээрээ бидэ урдаа ехэ шухала зорилго табинабди-«Байгалай гавань» гэһэн тусхай экономическа зоонын проект дахинаа табиха гэжэ»,-гээд Алексей Цыденов дуулгаа.

Тэрэнэй тэмдэглэhээр, «Байгалай гаваньда» федеральна зиндаа үлээгдэхэ, Россин засагай газарта уласай зэргэдэ үүргэнүүдыень дамжуулха хэлсээн баталагдаха. «Бидэ резидентнуудтай эршэмтэйгээр хүдэлжэ эхилбэбди. Гүрэн өөрынгөө зүгһөө экономическа зоонодо хоер участок бэлдэхэ уялгануудаа дүүргэбэ, тиимэһээ резидентнууд инвестиционно проектнуудые бэелүүлхэ бүхы эрилтэнүүдтэй,-гээд Алексей Цыденов хэлээ.- Манда хитадай инвесторнуудай ерэлгэ ехэ һонирхолтой. Тайнай нюураар бидэ найдамтай партнертой боложо, дүтын үедэ проект бэелүүлэгдэхэ гэжэ найданабди»,-гээд Алексей Цыденов хэлээ.

Тэрэнэй тэмдэглэhээр, «Байгалай гавань» Хитадһаа ерэхэ аяншалагшадта тааруугаар, мүн дотоодынгоо аяншалга хүгжөөхөөр бэлдэгдэнхэй. Мүнөө дээрээ инвестици оруулхаар һайшаалтай байдал түхеэржэ, шанарыень дээшэлүүлхын болон Буряадта бэелүүлэгдэхэ бүхы проектнуудай экономическа талаар аша үрэтэй байхын тула хэдэн асуудалнуудай бүридэл шиидхэгдэнэ. Тэрэ тоодо элшэ хүсэнэй тарифуудые доошолуулха асуудал оролсоно. Аэропортдо ниидэлгэ-буулгын полосанууд һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Тиигэжэ агаарай ямаршье түхэлэй онгосонуудые хангаха арга бии болохо. Россин Федерациин правительствын тогтоол гараа. Тэрээнэй еһоор, Россин ондоо хотонуудһаа самоледуудай авиабиледүүдтэ сэнгүүдтэ федеральна бюджедһөө субсиди олгогдохо.

«Бидэ улас дотор аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ үргэнөөр дүтэлжэ, энэ хэрэгтэ хабаатай логистикын, инфраструктурын асуудалдануудые яагааш һаа шиидхэхэбди. Ганса нэгэ проектдэ холбогдоод бэшэ, Байгалаар бүхыдэнь ажал хэгдэнэ. Буряадта аяншалга хадаа түргэнөөр болон эршэмтэйгээр ябуулагдаха гэжэ этигэлтэйб. Эгээл мүнөө орожо байгаа инвесторнууд эгээл амжалтатай байха»,-гэжэ региониие толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов мэдүүлбэ.

Энээнһээ гадна, тэрэ онсо тэмдэглэхэдээ, «Бидэ өөрынгөө талаһаа инвестицинуудай лаб хамгаалагдан сахигдахые найдуулнабди. Өөрөө проект бэелүүлгые хинан харахаб гэбэ.

Господин Фэн Цичжоу хэлэхэдээ, «Манай харилсаан бодото шатадаа гараба. Байгалай арга боломжонууд аргагүй ехэ, үшөө һайн нээгдээгүй байна. Манай проектын амжалта бусад инвесторнуудай зүрхэлхыень уряалха гэжэ найданаб. Бидэ өөрын талаһаа Байгалые аяншалгын Мекка болгохо талаар хам оролдохобди» -гэбэ.

Алексей Цыденов Ланьчжоу хотодо ажалаа ябуулдаг «Агууехэ торгон зам» гэһэн аяншалгын эблэлэй түлөөлэлгэтэ эмхиие Улаан-Үдэдэ нээхэ тухай инвесторай дурадхалые дэмжэбэ. Тиигэжэ хоер талын соелой болон экономическа харилсаанууд улам хүгжөөгдэхэ зэргэтэй. «Ямаршье һаа экономическа эдэбхиие, Буряадай болон Хитадай хоорондохи харилсаа хүгжөөхэ зэргэтэй һонирхолнуудые бидэ дэмжэхэбди, энэ талаар хүдэлхөөр бэлэн байнабди»,-гээд тэрэ харюусаа.

Уулзалгын үедэ Ланьчжоу болон Улаан-Үдын хоорондо авиахангалга эмхидхэхэ тухай асуудал зүбшэн хэлсэгдээ. «Тиихын тула Хитадай болон Россин хоорондо шэнэ маршрут бэшүүлэн оруулха хэрэгтэй. Энээгээр бидэ хүдэлхэбди. Хамта энэ хэрэг бүтээхэ этигэлтэйб»,-гээд Алексей Цыденов тобшолбо.

«Байгалай гавань» гэһэн тусхай экономическа зоонын мэдээгээр, 2017 ондо «Тяньи»-тай инвестиционно дүүрэн бүтэн хэлсээн баталагдаха түсэбтэй. Ресторанай байра барилга үргэлжэлүүлэгдэхэ, барилгын болон байгаали хамгаалгын шэнжэлгэнүүдые гараха хэрэгтэ бэлэдхэл эхилхэ.

Хоердохи шатада буудалай комплекс ( 30-40 дугаар) болон нээмэл болон хаамал бассейнуудтай 10 апартотель барилга түсэблэгдэнэ. Хүхюу зугаанай инфраструктура, катернуудай причал байгуулагдаха.

Даб дээрээ хитадай аяншалагшадта онсо экономическа зоонын дэбисхэрээр хамтын инвестиционно проектнуудые бэелүүлхэ аяншалгын продукт бүридхэхэ талаар хэлсээнүүд ябуулагдажа байна. 

50 миллион американ доллар уставной капиталтай худалдаа-наймаанай промышленна «Тяньи» компани (КНР, провинция Ганьсу, г. Ланьчжоу) промышленна-үйлэдбэриин «Тяньи» LLC компаниһаа (г. Чжухэй), девелоперска «Тяньи» LLC компаниһаа (провинция Ганьсу) болон бусад тэрээнтэй хабаатай предприятинуудһаа бүридэнэ. Корпораци 1980-аад онуудта Чжухэй болон Шэньчжэнь хотонуудай онсо экономическка зоононуудта байгуулагдаһан. Тэрэ электроника болон нефтехимическа промышленность үйлэдбэрилгэдэ инвестицинуудые оруулха  талаар, тиихэдэ коммерческа байшангуудые  хүгжөөхэ, нефритһаа ювелирна зүйлнүүдые үйлэдбэрилхэ, гадна гадаадын худалдаа наймаа эрхилхэ талаар ажал ябуулдаг.

«Тяньи» корпораци Ланьчжоу, Чжухэй болон  Шэньчжень хотонуудта арбаад таһагуудтай. Тэндэнь даб дээрээ коммерческа байшануудаар, зоной байха байрануудаар болон оюутадай хотонуудаар девелопмент ябуулдаг. Мүнөөдэрэй байдалаар, «Агууехэ торгон зам» гэжэ уласхоорондын проект бэелүүлгэ компаниин гол зорилго болоод байна. Тэрээгээр Ланьчжоу хотодо 3 миллион дүрбэлжэн метрэй барилганууд хэгдэхэ, инвестицинуудай хэмжээнь 5 миллиард юань болоно. Объект хадаа «Торгон замай экономическа бүһын» соелой хубиин тон шухала барилгын проект болоно гээшэ.

2016 оной февраль һарада Буряадта «Онсо экономическа зооно» гэһэн бүлгэмэй таһагай туһаламжаар Хитадай Арадай республикада «Интерра» гэжэ бүлгэмэй генеральна директор А.А. Заяханов  «TianyuGroup 集团 公司简介» Qizhou Feng компаниин правлениин түрүүлэгшэ Фэн Цичжоутай уулзажа, хэлсээнүүд эмхидхэгдээ. Тиихэдээл «Байгалай гаваньда» аяншалга хүгжөөхэ тухай зүбшэгдэһэн байна. Хэлсээнүүдэй дүнгөөр, 2016 оной март һарада Хитадай Ланьчжоу хотодо «Тяньи» болон «Интерра» компанинуудай хоорондо харилсаа холбооной хэлсээн баталагдаа һэн. Тэрэнь «Агууехэ торгон» зам» гэһэн проект бэелүүлгэдэ тааралдажа, гүйсэдхэгдэхэ болоо. «Агууехэ торгон» зам гэһэн уласхоорондын проектын еһоор, Ланьчжоу хотын муниципальна арадай правительствын ехэ гуйлтаар, 2016 оной июнь һарада Улаан-Үдэ болон Ланьчжоу хотонууд анда нүхэд болоһон байна.

2016 оной июль һарада  аяншалгын тусхай экономическа зоонын дэбисхэртэ «Тяньи» компаниин хүтэлбэрилхы зургаантай ажалай уулзалга боложо, директорнуудай соведэй түрүүлэгшэ, тэндэ мистер Фэн Цичжоу хабаадалсаа. Тиин 2017 онһоо «Интерра» бүлгэмтэй хамтын барилгын талмай байгуулгада гараха тухай хэлсэгдэһэн байгаа.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!