Улаан-Үдын ажаһуугшад ямар харгынуудые заһабарилтайб гэжэ шиидхэхэ

Федеральна проектын еһоор, Буряадай харгынуудые заһабарилгада 1 миллиард 250 миллион түхэриг шэглүүлэгдээ, зүгөөр Улаан-Үдэ хүрэтэр энэ мүнгэнэй гурбанай нэгэ хуби хүргэгдэхэ болоо, бэшэниинь хүршэ аймагуудаар тараагдаха.

Улаан-Үдын ажаһуугшад ямар харгынуудые заһабарилтайб гэжэ шиидхэхэ

Үлэһэн мүнгөөр 45 модо харгы заһабарилагдаха гээшэ, тон хаана иимэ ажалнуудые ябуулалтайб гэжэ ажаһуугшад өөһэдөө шиидхэбэринүүдые абаа.

Оройдоол нэгэ һарын туршада нэгэ мянга табан зуугаад мэдүүлгэ оруулагдажа, тэдэнэй ехэнхи хуби зуугаадахи кварталнуудтай холбоотой байба. Тиимэһээ тэрээгүүр харгынууд заһабарилагдажа, түмэр замай гараса хүрэтэр участок бүри үргэн болгогдохо болоо.

Энээнһээ гадна, Пищевая гудамжын гарасаһаа холо бэшэ трассаар 10 модо харгы мүн лэ заһабарилагдаха гээшэ, тиихэдэ Комаровай гудамжаар хоер модо харгы шэнэлэгдэхэ.

Буряадай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Сергей Козловай хэлэһээр, ямар участогууд заһабарилгада орохоор эгээ ореоб гэжэ элирүүлхын тула, ГИБДД-эйн дүнгүүд хараадаа абтаа. Тиин Улаан-Үдын харгынуудай 17 газарта ажалнуудай ябуулагдаһанай удаа, 2018 оной һүүл багаар аюултай байдал 50 гаран % -ээр доошолуулагдаха зэргэтэй.

Даб дээрээ ниислэл хотын ажаһуугшад заһабарилгын ажалнуудта үшөөл нүлөөлхэ аргатай. Мэдүүлгэнүүд абтаһаар. Апрелиин 14-дэ энэ асудалаар олониитын хабаадлгатай уншалганууд транспортын яаманда болохо. Тэндэ 2017 ондо заһабарилгада орохоор харгын участогууд одоол түгэсхэлэй зүбшэлгэ гаража, баталан абтагдаха еһотой. Бүхыдөө ерэхэ найман жэлэй хугасаада Буряадай харгынуудые заһабарилгада 11 миллиард гаран түхэриг һомологдохоор түсэблэгдэнэ.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен