Цыденов этноаяншалгын комплекс тухай проект дэмжэбэ

Олониитын хүдэлөөнэй түлөөлэгшэдтэй Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ уулзаха үдеөө, Ахын аймагта этноаяншалгын комплекс байгуулха проектые дэмжэбэ.

Цыденов этноаяншалгын комплекс тухай проект дэмжэбэ

«Мүнхэ-Һарьдаг» гэжэ региональна ниитэ эмхиин ажалай бүлэг Алексей Цыденовта Ахын аймагта баригдахаар этноаяншалгын комплекстой танилсалга харуулаа.

Тус эмхиин түрүүлэгшэ Леонид Борголовай хэлэһээр, аяншалга хүгжөөлгын талаар энэ программа ехэ арга боломжонуудтай. Тиигээдшье, эм дом болохо ургамалнууд элбэг, угайдхадаа, Ахын аймагта даб дээрээ аяншалгын инфраструктура үгы шахуу.

Тиибэ яабашье, хадата Аха нютаг руу жэл бүри мянгаад аяншалагшад зорижо ошодог, тэдэ гол түлэб «хээрэ аяншалгые» зохидшоодог зон гээд тэмдэглэмээр.

Мүн тус аймагта эмхидхэгдэдэг «Мүнхэ-Һарьдагай оройдо абиралга» гэһэн фестиваль хүн зониие татадаг заншалтай. Анханай үнгэргэгдэдэг тус фестиваль этноаяншалгын комплексын проекттэй бүри зохид, бүхы хабаадагшадта аша туһатай, бэедэ амар болохо зэргэтэй гээшэ.

Иимэ комплекс барилга ганса аяншалгын баазаар замхахагүй. Тэрэнь агроаяншалгын комплексын үргэн бүлэгтэ оруулагдажа, саашадаа бүхы уласаар болбосон түхэлтэй отельнуудые бариха хэрэгээр үргэлжэлүүлэгдэхэ заяатай. Этническа болон үйлэтэ шэглэлнүүдһээ гадна, энэ проектын еһоор, эмшэлгын болон агропромышленна аяншалга хүгжөөгдэхэ түсэбтэй.

«Байгал-Агууехэ гүрэнэй агууехэ далай» гэһэн проектын эмшэлэлгэ-элүүржүүлгын талые хүгжөөхэ ажалай бүлэгые залан хүтэлбэрилэгшэ Лариса Бочановагай мэдээсэһээр, дүтын түсэбүүдээр, энэ аяншалгын комплексын бааза дээрэ эмшэлхэ ургамалнуудые тарижа ургуулха туршалгын талмай байгуулагдаха. Юуб гэхэдэ, иимэ хэрэг ябуулбал, бусад ургамалнуудые ажаллаһанһаа, 5-6 дахин ехэ аша үрэтэй байха зэргэтэй.

Энээнhээ гадна, «Мүнхэ-Һарьдаг» этнокомплекс байгуулга ганса аяншалагшадые татаха бэшэ, ажалай шэнэ һууринуудые байгуулада һайн нүлөө үзүүлхэ болоно.

 

Алексей Цыденов энэ һанал бодолые дэмжэжэ, илангаяа эмшэлэлгын ургамалнуудые тарижа ургуулха хэрэгые үндэрөөр сэгнэбэ.

Версия на русском языке

                     Цыденов этноаяншалгын комплекс тухай проект дэмжэбэ

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен