«Сахюур шулуу» гадаада руу наймаалха ерээдүйн арга боломжонууд тухай асуудал Буряад уласай промышленностин болон худалдаа-наймаанай яаманда хэлсэгдэбэ

Буряадай промышленностиин болон худалдаа-наймаанай яаман эрдэмэй болон олзын хэрэг эрхилэлгын түлөөлэгшэдтэй ажалай зүблөө үнгэргэбэ.

«Сахюур шулуу» гадаада руу наймаалха ерээдүйн арга боломжонууд тухай асуудал Буряад уласай промышленностин болон худалдаа-наймаанай яаманда хэлсэгдэбэ

Дурдагдаһан яаманиие толгойлжо ябаа сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Мишенинай хүтэлбэри доро болоһон энэ суглаанда «сахюур шулуу» үйлэдбэрилжэ, тэрэниие гадаада руу наймаалха арга боломжонууд тухай хэлсэгдээ.

Сугларагшад Буряадта сахюур үйлэдбэрилхэ, тэрэниие болбосоруулха болон тэрээгээр элдэб үйлэдбэри хэхэ комплекс байгуулха асуудалнуудаар хэлсээ. Юуб гэхэдэ, улас дотор сэбэр кварцын аргагүй ехэ хэбтэшэнүүд бии. Тэрэниие промышленностиин элдэб һалбарида хэрэглэхээр.

Сахюур хадаа промышленна үйлэдбэридэ үргэнөөр хэрэглэгдэдэг, дэлхэй дотор эрдэмэй-техническа хүгжэлтын һуури тодорхойлдог гээд тэмдэглэлтэй.

«Сахюур шулуун» гэһэн инвестпроект хүгжэлтын гурбан шата хараална: дээдэ шанарай кварцева холисо абахын тула нөөсэео өөһэдөө нарин һайнаар үйлэдбэрилхэ хэрэгтэй, удаань комплекс байгуулжа, сахюур шулуугаа бүри нягта гүнзэгыгөөр болбосоруулха юм ха. Тиигэжэ сахюур шулуугаар хэдэн шэглэлэй үйлэдбэринүүд гаргагдаха зэргэтэй.

Версия на русском язхыке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен