Ажаһуугшадай өөһэдыгөө ажалтай болгохо хэрэгтэ 2017 ондо 30 миллион түхэриг шэглүүлхэ

Буряадта өөрын хэрэг эрхилхэ ажалгүй ажаһуугшадта өөрын хэрэг нээлгэдэ туһа үзүүлэгдэнэ.

Ажаһуугшадай өөһэдыгөө ажалтай болгохо хэрэгтэ 2017 ондо 30 миллион түхэриг шэглүүлхэ

Тиин, 2017 оной түрүүшын гурба һарын туршада 123 хүн бизнес-проектнуудаа хамгаалаад байна. «Хүдэлмэригүй эрхэтэдые ажалтай болголгодо хамһалга» гэһэн засагай газарай программын еһоор, бүхыдөө 19 миллион табан зуу мянган түхэригэй гүрэнэй дэмжэлтэ жэлэй хугасаада үзүүлэгдэнэ.

Өөрын олзын хэрэг эрхилэлгые нээлгэдэ субсиди абахын тула аймагуудайнгаа ажалаар хангалгын түбүүдтэ хандаха хэрэгтэй. Ерээдүйн олзын хэрэг эрхилэгшэд заатагүй уялгата асуултануудтай даабари дабаха еһотой, бэлдэһэн бизнес-түсэбөө хамгаалха гуримтай.

Комиссиин гэшүүд бүхы проектнуудые харахадаа, бодото байдалда хэр бэелүүлэгдэхээр бэ, дэлгүүртэ дурадхаатай хангалтануудтай зэргэ хэр аша үрэтэй байхаб гэжэ сэгнэхэ болоно. Проектоо амжалтатай хамгаалһан ажалгүй эрхэтэн 58 мянга 800 түхэригэй субсиди абажа, тэрээгээрээ хараалһан хэрэгээ эхилхэ аргатай.

2016 ондо «Хүдэлмэригүй эрхэтэдые ажалтай болголгодо хамһалга» гэһэн программаар Буряадай 754 ажаһуугша өөрын хэрэг эхилжэ шадаһан байна.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен