Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ зүбшөөлгүй газарнуудаар хаягдаһан бог шорой усадхаха талаар хэмжээнүүдые абаха тухай заабарилба

Байгаали хамгаалгын жэлтэй дашарамдуулан, Буряад уласта хэдэн томо проект бэелүүлэгдэхээр забдагдана. Бэелүүлгэдэнь федеральна һан жасаһаа мүнгэн һомологдохо хараатай.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ зүбшөөлгүй газарнуудаар хаягдаһан бог шорой усадхаха талаар хэмжээнүүдые абаха тухай заабарилба

Имагтал, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бариха, хатуу үлэдэһэнүүдэй полигон түхеэрхэ болон бусад хэрэгүүд оролсоно.

Буряадай байгаали хиналтын албанай мэдээгээр, улас дотор жэл бүри зүбшөөлгүйгөөр обоологдоһон нобшо ноохойн табан зуугаад газар элирүүлэгдэдэг.

Буряадай ажаһуугшадай оройдоол 65% бог шоройгоо суглуулха болон хуряан абаха хэлсээнүүдтэй, 300-гаад мянган ажаһуугша өөрын дураар нобшоео хаяна. Эгээл тиихэдээ тэдэ гол түлэб түхеэрэгдээгүй нобшонуудта нэмэжэ шэдэнэ болоно.

Гэхэ зуура, эмхитэйгээр нобшо ноохой усадхаха гэхэдэ, бог шоройн контейнернууд аймагуудаар үгы байна. Тэдэнээр уласай хангалта 47% гээд тоологдоно.

Цыденов заабарилхадаа, дүтын долоон хоногой хугасаада аймагуудай толгойлогшод байдалаа заһахаар ямар дурадхалнудтайб гэжэ мэдээ бэлдэхэ еһотой.

Бэрхэтэй энэ байдалые заһахын мүн түхеэрэгдээгүй бог шоройнуудаа усадхахын тула аймагууд уласай бюджедһөө үгтэжэ байһан субсидинүүдые хэрэглэхэ аргатай.

Алексей Цыденовай даабаряар, зарим аймагуудай нобшоео усадхаха болон контейнернуудые абаха хэрэгүүдтэ мүнгэн хараалагдаад байна.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!