Залуу эрдэмтэд буряадай продукци улам эрилтэтэй болгохо

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ бүлэг залуу эрдэмтэдтэй уулзаха үедөө, шэнэдхэлгын проектнуудые дэмжэхэ хэрэгые хубилгаха дурадхалнуудаар зүбшэн хэлсээ.

Залуу эрдэмтэд буряадай продукци улам эрилтэтэй болгохо

Залуу эрдэмтэдэй соведэй түрүүлэгшэ, экономикын эрдэмүүдэй кандидат Аюрай Аюрзанайн хэлэһээр, улас дотор 2 мянга гаран залуу эрдэмтэд ажалаа ябуулдаг, хүн зоной тоогоор региомнай хамгаалһан диссертацинуудай байдалаар түрүү зэргэдэ гэжэ бүридхэгдэнхэй.

Алексей Цыденов тэмдэглэхэдээ, байгаалиин баялигуудтаяа, Байгал далайтаяа, мүн соел предприятинуудтаяа зэргэ Буряад орон энээгээрээ омогорхохо заяатай гэбэ.

Аюрзанайн нэмэхэдээ, залуу эрдэмтэдэй совет Буряадай эрдэмэй түбэй болон дээдэ һургуулинуудай шэнэдхэлгын проектнуудай бүридхэлдэ 400 –гаад шэнэ туйлалтанууд тоологдоод байна гэжэ мэдүүлбэ. Тэрээн зуура, эдэ бүхы проектнууд уласай экономикодо хэрэглэгдэжэ, валова региональна продуктта нэмэри 1% хүрэтэр асарха аргатай.

Регионой толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ хэдэн шэглэлнүүдээр хөөрэжэ, тэрээндэ эрдэмэй талаар хэхэ шэнжэлгэнүүдтэ оролсохо тухай һанамжаяа элирхэйлээ. Гадна үшөө тэмдэглэхэдээ, Буряадта «залуу ухаанууд» хэрэгтэй, ажалдаа элдэб хашалтануудые үзэнгүй юумэ хэхэдээ, тэрэнь бүтэхэ заяатай гээд тэмдэглэбэ.

Гэхэтэй хамта, уулзалгада эрдэмэй, бизнесай, промышленнигуудай болон уласай засагай газарай улам дүтөөр харилсалгые эмхидхэхэ талаар арганууд олдогдоо. Уридшалан хэдэн бүтээлнүүдые бэелүүлхэ арганууд харагдаа. Тэрэ тоодо хатуу үлэдэһэнүүдые плазменна аргаар үгы хэхэ нэбтэрүүлгэ хэлсэгдээ. Энэ хадаа ВСГТУ-гай ябуулһан ажалай дүн болоно.

Саашанхи хэлсээнүүдтээ залуу эрдэмтэд улам үргэн материалнуудые бэлдэхэ. Тэрэ уулзалга апрелиин 17-до түсэблэгдэнхэй.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!